Go to Top

CẤU HÌNH MÁY TÍNH

YÊU CU PHN CNG

 • Processor:     Intel Core 2 (or better)
 • RAM:              min. 2 GB
 • Hard disc:      min. 10 GB free
 • Display:          VGA with min. 1280 x 1024 Pixel at 16-Bit color depth

HOT ĐNG TRÊN CÁC H ĐIU HÀNH

 • Windows 7 Professional
 • Windows XP Professional with SP3
 • Windows 2003 Professional SP3
 • Windows 2008 Enterprise SP2

H TR CÁC PHIÊN BN EXCEL (DÙNG Đ XUT BÁO CÁO)

 • Excel 2000
 • Excel XP
 • Excel 2003
 • Excel 2007